Programok bemutatása

  • Szükségletfelmérés

A szükségletfelmérés célja volt, hogy feltárja és azonosítsa a meglévő szolgáltatások hatékonyságát, illetve hiányosságát. A járásban élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérésére 2018. szeptember 26-30. között került sor. A kérdőíves adatfelvételt a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének II. éves szociológia BA szakos hallgatói végezték, melyből az elkészített tanulmány a cselekvési terv és a járási gyerekesély stratégia kidolgozásának az alapja. A lekérdezés eredményeként összesen 292 db háztartási és 559 db gyermek kérdőív készült el. A kérdőíves adatgyűjtést követően az adatok rögzítése, adatbázis készítése történt meg, majd a tanulmány elkészítésével ért véget a Debreceni Egyetemmel végzett közös munka.

  • Gyerekesély Iroda működtetése

A 14 fős Gyerekesély Bizottságot Tiszafüred Járás településein tevékenykedő, különböző területekről érkező szakemberek alkotják.

A bizottság fő céljai, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelem területén komplex gyermek – és ifjúságpolitikát valósítson meg a járásban, valamint, hogy elősegítse a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások minőségének, eredményességének és elérhetőségének javítását. Segít, hogy megerősödhessen a családok és a járási szereplők részvétele a gyermekszegénység megelőzését és leküzdését szolgáló stratégiai programok megalkotásában és megvalósításában. Célként jelenik meg továbbá a gyermekszegénység megelőzésének és felszámolásának kérdésköre, ennek érdekében közreműködik a helyi szükségleteken alapuló – a gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének javítása érdekét szolgáló – térségi fejlesztések megalapozásában, együttműködik a gyerekirodával, a Többcélú Kistérségi Társulással és a projekt megvalósítóival.

Alapvető célunk, hogy a hiányzó szolgáltatásokat megteremtsük, valamint a meglévő szolgáltatások minőségét javítsuk. Olyan szolgáltató rendszer kialakítása a cél, ahol a középpontban az egyén áll, illetve, hogy a szervezett szolgáltatások által minden szociális szükséglet kielégítésre kerüljön, ehhez pedig elengedhetetlen az együttműködés. A közös célok elérésében kiemelten fontos a települések együttgondolkodása.

A bizottság saját krízisalappal is rendelkezik, mely nem tervezhető, felmerülő helyi igényekre, szükségletekre koncentráló támogatási forma. Ez a támogatás kivételes esetekre (pl. súlyos gyermekbetegség, életveszély elhárítása) korlátozódik, vagyis a támogatás nem mindennapi esetekben történik. A támogatás elutasításáról, vagy megítéléséről határozat és beszámoló készül.  A krízisalap felhasználása a GYEB felügyeletével valósul meg a krízisalap kezelési szabályzata szerint, a bizottság döntése alapján.

  • Helyi innovatív fejlesztés

A helyi innovatív fejlesztés „Családmegtartó programok” létrehozása okán jött létre. Az erősen veszélyeztetett családokra koncentrálunk, ennek keretében arra törekszünk, hogy megelőzhetőek legyenek a krízisek a családokban.

Célcsoportunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, ám tudjuk, hogy nehéz élethelyzetek/krízisek nem csak e családokban fordulhatnak elő. Igyekszünk kismértékű anyagi támogatásokat nyújtani a nehéz helyzetben élők számára. A támogatás formája a természetbeni támogatás, (pl. ruhautalvány, buszbérlet, étkezési utalvány, egészségügyi segédeszközök, stb.) mely igazodik a család aktuális szükségletéhez, megsegítéséhez. Az innovatív fejlesztési mentor, a hozzá beérkezett kérelmeket a Gyermekesély Bizottság elé terjeszti, a bizottság azt megvitatja, majd határozatot hoz a támogatásról, vagy annak elutasításáról.

A helyi innovatív fejlesztések körébe tartoznak még a családok otthonában nyújtott szolgáltatások, melyek elsősorban azokat a családokat célozzák meg, ahol a családban tartósan beteg/fogyatékkal élő gyermek van. Ezen munka keretében igyekszünk a szülőket segíteni, hogy a legjobb módon tudják gyermekük fejlődését elősegíteni az otthoni környezetben.

  • Szakmaközi hálózatok működtetése

A programelem célja a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik szükségleteihez igazodó feladatellátásra. A szakmaközi hálózat munkájába bevontuk és bevonjuk mindazokat a szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket, hálózatokat, amelyek a szakemberek munkáját hatékonyan segíthetik. A szakmaközi hálózat fejlesztése érdekében megszervezésre kerülnek esetmegbeszélések, tapasztalatcserék, szakmai műhelyek. A segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben”való megbeszélése szükséges annak érdekében, hogy az esethozó segítséget kapjon személyes érzelmeinek megértéséhez, az adott probléma kreatív megoldásához.

Az esetmegbeszélés során a segítő ismerteti az esetet, majd a team új alternatívákat kínálhat a továbblépésre. Az esetvitel folyamán rendszeresen értékelni kell a problémamegoldó folyamatot, megbeszélni a sikeresség/sikertelenség okait, a nehézségeket, kudarcokat, eredményeket.

A tapasztalatcsere során elsősorban a működő szakmai kapcsolatok erősítése, a helyben elérhető és a helyben nem elérhető szolgáltatások ismertetése volt a cél.

A programelem keretében Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése valósul meg, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó azonos szakterületen dolgozó szakemberek bevonásával.

  • Családi mentor

A családi mentorálás tevékenységet egy fő családi mentor végzi Nagyiván településen. A családi mentor tevékenységének a célja a családokban élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és lehetőség szerinti megszüntetése, a hátrányos helyzetű családok kapcsolattartásának megkönnyítése, erősítése, szoros együttműködés a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó szervezetetekkel, intézményekkel. Fontos, hogy a családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe pozitív irányba fejlődjön.

  • Bébi Bank

A „Bébi Bank” elnevezésű programelemmel a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák, illetve hátrányos helyzetű gyermeket vállaló családok, valamint krízishelyzetben lévő családok élethelyzetéből adódó megsegítése a cél, a gyermek neveléséhez, gondozásához, ellátásához nélkülözhetetlen nagyobb értékű eszközök / babakocsi, gyermekágy, babakád, babamérleg, légzésfigyelő/ beszerzésére és kölcsönzésére van lehetőségünk. Jelenleg rendelkezésünkre áll 30 db babaágy, 10 db járóka, 10 db sport babakocsi, 7 db légzésfigyelő, 7 db csecsemőmérleg, 30 db szivacsmatrac, 15 db kókuszmatrac, 30 db babakád, valamint 7 db „négy évszak” játszószőnyeg, biztosításával. A babaholmik kiadása meghatározott eljárásrend szerint történik, a tevékenység koordinátorának irányítása alatt.

  • Fejlesztőpedagógiai tevékenység

A fejlesztőpedagógus Tiszafüred Járás hat településén végez fejlesztőpedagógiai tevékenységet. Óvodákban 4-6 fős, iskolákban 1-4 fős csoportokban dolgoznak. Óvodában nagyon fontos a nagymozgás rendezése, ezért ha a fejlesztőszoba mérete engedi, az órákat mozgással kezdik. Mondókával fejlesztik a testsémát és tanulják az irányokat. Feladatlapokkal, színezőkkel fejleszti a szakember a finom és grafomotorikát, alakítja az ábrázolókészséget és a helyes ceruzafogást. Fontos az alak-háttér differenciálása az alak-állandóság felismerése. A szókincs bővítése érdekében sokat mondókáznak, gyakorolják a főfogalomhoz rendelést, képeket csoportosítanak. Szójátékkal fejleszti a verbális memóriát, a rövid és hosszú távú emlékezetet, színes pálcikákkal, képekkel a vizuális memóriát, különböző játékokkal, hangokkal az auditív észlelést, differenciálást, taktilis észlelést. Dominóval, pálcikákkal, korongokkal, dobókockával alakítja a szám és mennyiségfogalmat 5-ös majd egyre bővülő számkörben, szerepjátékokkal a téri irányok felismerését. 

A feladatlapok kitöltésével alakul a feladattudat és feladattartás, monotóniatűrés, figyelem tartóssága és megoszthatósága. A csoportos munka elősegíti az együttműködést, a kudarctűrést, fejleszti a társas kapcsolatokat, segíti az önfegyelem kialakítását. Általános iskola alsó osztályaiban is fontos a vizuális, auditív észlelés, érzékelés fejlesztése ez látószögnövelő gyakorlatokkal fejleszthető. Nagyon fontos az aktív és passzív szókincs bővítése. Hangos és néma értő olvasással fejleszti a beszéd és szövegértést. 

Első osztályban sokat olvasnak és másolnak, hogy rögződjenek a betűk és értsék, amit olvasnak, valamint fejlesztik a számolási készséget, műveleteket végeznek első osztályban 20-as majd egyre bővülő számkörben. Második osztálytól már fontos a helyesírás a magán és mássalhangzók helyes differenciálása ezt tollbamondással, feladatlapokkal gyakorolják. Második osztálytól gyakorolják a szorzó és bennfoglaló táblát. Ennek bevésése a későbbi műveletek miatt nagyon fontos. Harmadik osztálytól már gyakorolják a szófajokat, igeidőket, igemódokat, a szorzást, osztást többjegyű számokkal. Általános iskola alsó tagozataiban fontos a szocialitás fejlesztése, kudarctűrés, önértékelés, társas kapcsolatok, önfegyelem, illetve a figyelem és emlékezet fejlesztése, ezek memóriajátékokkal, különböző szójátékokkal minden csoportban fejleszthetőek. Óvodában tehát elsősorban a készségeket, képességeket fejlesztik illetve az esetlegesen fennálló beilleszkedési és magatartási zavart igyekeznek korrigálni. Általános iskolában a számolás, írás, olvasás területén jelentkező lemaradást próbálják meg korrigálni és felzárkóztatni a gyermeket az osztály szintjére.

  • Pszichológiai tevékenység

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00024 azonosítószámmal nyilvántartott Integrált térségi gyermekprogramok „Ideális jövő ajándékba Tőlünk, Neked” címmel támogatást nyert projekt keretében heti tíz órában 1 fő klinikai szakpszichológus látja el a pszichológiai tevékenység biztosítását. Minden héten rendelkezésére áll azoknak a felnőtteknek, akik olyan problémával, kialakult élethelyzettel küzdenek, melyet külső támogatás nélkül nem tudnak megoldani, feldolgozni, valamint azoknak a szülőknek, akik gyermeküknél olyan problémát vagy tünetet tapasztalnak, amelyet az addig alkalmazott nevelési módszerekkel nem tudnak megoldani, illetve annak megértéséhez, megoldásához gyermekpszichológus segítségét szeretnék igénybe venni. A pszichológiai tevékenység formája lehet egyéni, valamint csoportos. Az első találkozás a szülővel vagy szülőkkel történik, általában a gyermek nélkül. Ekkor körbejárják a problémát, amivel a család érkezik, a kialakulásában szerepet játszó tényezőket, beszélgetnek a család életéről, a gyermek életében fontos szerepet játszó személyek közötti kapcsolatokról. A szülőkkel történő beszélgetések után kerül sor a gyermekkel való megismerkedésre, pszichológiai vizsgálatok elvégzésére. Ezt követően szülőkonzultáció keretében megbeszélik az addigi tapasztalatokat, s azok alapján a további közös munka menetét.

A pszichológus szakember 2018. szeptember 1-jétől végzi a pszichológiai megsegítést. A pszichológussal való személyes kapcsolatfelvételhez a Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül van lehetőség. A Család- és Gyermekjólét Központ koordinálja a pszichológiai megsegítés igénybevételét.

  • Rekreációs lovas torna és kézműves programok

A program megvalósulási ideje 2018. július és 2020. szeptember közötti időre tevődik, mely Tiszafüred városban valósul meg, a tevékenység megfelelő helyszínéül szolgáló „Viki – farm” – on, illetve kihelyezett helyszíneken. A lovas programok egy éven belül, 9 hónapon át, havonta egy alkalommal valósulnak meg, az időjárásnak megfelelően. A rendszeres, helyi szinten történő szabadidős programok mellett, évente 5 egynapos (8 órás) kirándulás kerül megszervezésre, mely a lovaglással, lovak gondozásával és szeretetével összefüggő helyszíneken valósul meg.

A program konkrét megvalósulási helyszíne a Tiszafüred – Tiszaörvény területén található „Viki – farm”, valamint igény szerint kihelyezett helyszíneken, ahol a tornák és a szabadidős tevékenységek folynak. A terápia magába foglalja a lóháton történő különböző gyakorlatok elvégzését, a ló gondozását, kiegészítve fejlesztő foglalkozásokkal. A tevékenység időjárástól függően évente 9 hónapon keresztül két csoportos bontásban valósul meg. Havonta mindkét csoport egy – egy 2 órás foglalkozáson vesz részt. A két csoport 6 – 6 fővel indul, egy óvodai és egy kisiskolás csoporttal. A foglalkozás két részre bomlik, így míg az első három gyermek a lovas tornán vesz részt, addig a másik három fővel a lovak közelében a szocializációs képességüket fejlesztik, illetve kreatív foglalkozás keretein belül foglalkoznak velük a szakemberek. A kreatív foglalkozásokba igény szerint a szülők is bekapcsolódhatnak. A foglalkozásokat két szakember vezeti, illetve két fő kreatív foglalkoztató tart kézműves programokat.

A projekt közvetlen célcsoportja a Tiszafüred városban működő általános iskolák és óvodák gyermekei, életkoruk szerint a 3 – 6 éves óvodás korú, illetve a 7 – 14 éves általános iskoláskorú gyermekek. Továbbá minden évben évszaknak megfelelően különböző egynapos programokkal színesítik a szervezők a lovas foglalkozást, melyeken az óvodás és kisiskolás csoportok együttesen vesznek részt. A programok Magyarország különböző pontjain kerülnek megszervezésre (Feszty – körkép; Hortobágyi Lovasnapok; Nemzeti Vágta; Magyar Lovas Színház), melyekre külön buszjárat biztosítja az eljutást, külön úti csomag biztosításával minden gyermek számára.

  • Adományosztás az önkéntes tevékenység keretében

Adományosztás a Tiszafüredi Járás hét településén valósul meg. A pályázatban résztvevő önkéntes, valamint a programszervezők aktívan részt vesznek az adományozás lebonyolításában, részt vállalnak az adományok beszerzésében, valamint az ehhez kapcsolódó dokumentáció elkészítésében. Az önkéntesek bevonásával, adományok szervezésével a cél a hátrányos helyzetű, többgyermekes családok segítése a mindennapokban. A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás együttműködési megállapodást kötött az Élelmiszerbankkal a folyamatos adományszervezés érdekében. A közvetlen együttműködéssel lehetőség nyílik a rendszeres és változatos adományok eljuttatására a járás településein élő rászorulóknak.