Ø    Fejlesztőpedagógiai tevékenység

A fejlesztőpedagógus 57 gyermek fejlesztését végzi. Ebből 39 fő óvodás, 8 fő első osztályos, 1 fő másodikos, 3 fő harmadikos és 4 fő negyedikes. Óvodában 4-6 fős, iskolában 1-4 fős csoportokban dolgoznak. Óvodában nagyon fontos a nagy mozgás rendezése, ezért ha a fejlesztőszoba mérete engedi, az órákat mozgással kezdik. Mondókával fejlesztik a testsémát és tanulják az irányokat. Feladatlapokkal, színezőkkel fejleszti a szakember a finom és grafomotorikát, alakítja az ábrázolókészséget és a helyes ceruzafogást. Fontos az alak-háttér differenciálása az alak-állandóság felismerése. A szókincs bővítése érdekében sokat mondókáznak, gyakorolják a főfogalomhoz rendelést, képeket csoportosítanak. Szójátékkal fejleszti a verbális memóriát, a rövid és hosszú távú emlékezetet, színes pálcikákkal, képekkel a vizuális memóriát, különböző játékokkal, hangokkal az auditív észlelést, differenciálást, taktilis észlelést. Dominóval, pálcikákkal, korongokkal, dobókockával alakítja a szám és mennyiségfogalmat 5-ös majd egyre bővülő számkörben, szerepjátékokkal a téri irányok felismerését. 

A feladatlapok kitöltésével alakul a feladattudat és feladattartás, monotóniatűrés, figyelem tartóssága és megoszthatósága. A csoportos munka elősegíti az együttműködést, a kudarctűrést, fejleszti a társas kapcsolatokat, segíti az önfegyelem kialakítását. Általános iskola alsó osztályaiban is fontos a vizuális, auditív észlelés, érzékelés fejlesztése ez látószögnövelő gyakorlatokkal fejleszthető. Nagyon fontos az aktív és passzív szókincs bővítése. Hangos és néma értő olvasással fejleszti a beszéd és szövegértést. 

Első osztályban sokat olvasnak és másolnak, hogy rögződjenek a betűk és értsék, amit olvasnak, valamint fejlesztik a számolási készséget, műveleteket végeznek első osztályban 20-as majd egyre bővülő számkörben. Második osztálytól már fontos a helyesírás a magán és mássalhangzók helyes differenciálása ezt tollbamondással, feladatlapokkal gyakorolják. Második osztálytól gyakorolják a szorzó és bennfoglaló táblát. Ennek bevésése a későbbi műveletek miatt nagyon fontos. Harmadik osztálytól már gyakorolják a szófajokat, igeidőket, igemódokat, a szorzást, osztást többjegyű számokkal. Általános iskola alsó tagozataiban fontos a szocialitás fejlesztése, kudarctűrés, önértékelés, társas kapcsolatok, önfegyelem, illetve a figyelem és emlékezet fejlesztése, ezek memóriajátékokkal, különböző szójátékokkal minden csoportban fejleszthetőek. Óvodában tehát elsősorban a készségeket, képességeket fejlesztik illetve az esetlegesen fennálló beilleszkedési és magatartási zavart igyekeznek korrigálni. Általános iskolában a számolás, írás, olvasás területén jelentkező lemaradást próbálják meg korrigálni és felzárkóztatni a gyermeket az osztály szintjére.

Fejlesztőpedagógiai tevékenység

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.